foto1
Viloyat axborot resurs markazi
foto1
Viloyat axborot resurs markazi
foto1
Viloyat axborot resurs markazi
foto1
Viloyat axborot resurs markazi
foto1
Viloyat axborot resurs markazi

+998 74 228-22-20
andvarm@bk.ru
Murojaat uchun 

Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma`naviyatga erishib bo`lmaydi. Kitob o`qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo`q. Sh.Mirziyoyev

 

 

ВилоятахборотресурсмарказиниАхборотвакутубхонаресурсларинитўлдириш , электронқайтаишловвакаталоглаштиришбўлимининг

 

НИЗОМИ

 

                                             1. Умумийқоидалар.

 

1.1.Ахборотвакутубхонаресурсларинитўлдириш , электронқайтаишловвакаталоглаштиришбўлимиАхборот-ресурсмарказинингмустақилтаркибийбўлимихисобланадиваўзишфаолиятиниЎзбекистонРеспубликасиПрезидентининг 2006 йил 20 июнъРеспубликаахолисиниахбороткутубхонабилантаъминлашниташкилэтиштўғрисидаги    381 сонли қарори Ўзбекистон Республикасининг  “ Ахборот – кутубхона фаолияти тўғрисида ”ги қонуни , соха бўйича хукуматимиз қарорлари ва таълим муассасасининг ахборот – ресурс маркази тўғрисида.Наъмунавий низоми асосида, АРМ нинг ички тартиб қоидалари  “ Мехнат шартномаси ” ва АРМ иш фаолиятига оид барча хуқуқий хужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Конституциясига асосланган холда ташкил этади ;

1.2.  Бўлим АРМ рахбариятига бўйсунади. Бўлимнинг иш фаолиятини рахбар томонидан тайинланган бўлим мудири бошқаради.

1.3.  Бўлим ўз фаолиятида урта ва катта ешдаги китобхонларни ахборот ресурслари ва кутубхона фондидан эркин фойдаланиш хукукини таъминлайди.

1.4.Ахборотресурсларивакутубхонафондиданфойдалаништартиби, асосийхизматларрўйхати, хизматкўрсатишшартлари , фойдаланувчинингхуқуқлариважавобгарлигиАРМфойдаланишқоидаларигабелгиланади.     

 

                                      2. Асосийвазифалари .

 

2.1. Ахбороттехнологияларифойдаланганхолдафойдаланувчиларнингмунтазамвамустақилравишдатаълимолишгакўмаклашади.

2.2. Миллиймаънавийқадриятларникенгтарғибқилишвахалқнингмаданий-тарихиймеросиданбахрамандбўлишнитаъминлаш , маънавийбойвауйғункамолтопганшахснингижодийўсишиучунимкониятларяратади.

2.3. Ахборотларгабўлганталабларгамувофиқбўлиммаълумотларқидиришаппаратитизимиорқалихарқандайфондларданкенгфойдаланганхолдаянгиахбороттехнологиялари

( маълумотларнингэлектрон  базалари , интернетресурслари ) асосидаахолигазарурдаражадаахборотхизматикўрсатади.

2.4. Кутубхонаахборотмаданиятинитарбиялайди , фойдаланувчиларниахборотларқидиришнингзамонавийметодларигаўргатади.

2.5.  Кутубхонаахборотжараёнларинизамонавийтехнологияларинивакомпютерлаштиришнижорийэтишасосидатакомиллаштиради .

2.6. Таълиммуассасасисохасигавафойдаланувчиларнингахборотларгабўлганэхтиёжларигамувофиқ  ахбороткутубхонафондинишакллантиради .

2.7. Маданийтаълим , ахборотвабошқадастурлар , лойихалар , акцияларнибиргаликдаамалгаоширишвафойдаланувчиларнингхужжатларгаваахборотларгаэхтиёжлариниянадатўлиққондиришучунбўлимўзишфаолиятинибошқадавлатванодавлатташкилот , муассасавауюшмаларибиланхамкорлаштиради .

2.8. Кутубхонахизматларирўйхатиникенгайтириш , АРМнитехникжихозлаш , кутубхонаахборот  жараёнлариникомпютерлаштиришвабошқаасосидахизматларсифатиниоширади .

                                    

 

 

 

 

 

                                                     3 .  Асосийфункциялар.

 

 

             Фойдаланувчиларниасосий  кутубхонаахборотхизматларибиланбепултаъминлайди ;

      

-          Бўлимфондитаркибитўғрисидатўлиқахборотберади ;

-          Матбааасарларивабошкахужжатларниқидиришватанлашдамаслахатёрдамикўрсатади;

-          Кутубхонафондлариданхужжатларвабосманашрларнивақтинчафойдаланишгаберади;

-          БошқаАРМваАКМкутубхоналарданкутубхоналарароабонементбўйичахужжатларвабосманашрларолади ;

-          Кичикмактабёшидагиболаларучунвақтлиматбуотнашрларвакитобларкўргазмалариташкилқилинади , адабиётларшархлари , оммавийтадбирлар  ўтказилади ;

-          Фойдаланувчиларваахолиниахборотгаэхтиёжиниталабларивақизиқишларитурлиилмийуслубларниқўллаганхолдааниқлайди.

 

 

 

 

ТАСДИҚЛАЙМАН 

Вилоятахборот-ресурс

марказирахбари

________А.Қўлдошев

<<___>>_______2016 йил   

 

ВилоятахборотресурсмарказиниАхборотвакутубхонаресурсларинитўлдириш , электронқайтаишловвакаталоглаштиришбўлими мудирининг

 лавозим йўриқномаси

 

                                             1. Умумийқоидалар.

 

1.1. Бўлиммудирилавозимигаолийёкиўртамахсусмаълумотли 3 йилданкамбўлмаганкутубхоначиликишстажига , компютердаишлашкўникмаларигаэгабўлганюқорималакалимутахассистайинланади .

1.2. БўлиммудириВАРМрахбаритомонидантайинланади .

1.3. ИшфаолиятидавомидабевоситаВАРМрахбаригабўйсунади .

1.4. ЎзишфаолиятидавомидаВАРМвабўлимнизоми , лавозимликйўриқномаси , ичкитартибқоидаларига , жамоашартномасивабошқамеъёрийхужжатларгаамалқилади .

 

                             2. Вазифаларивамажбуриятлари .

 

2.1.Адабиётларнитарғиботэтишниюқоридаражадатаъминлашда , кутубхонафондиданфойдаланишнитахлилқилади .

2.2.Бўлимфаолиятинирежалаштирадиваунитўлиқбажаришини  таъминлайди .

2.3.Бўлимфаолиятиюзасиданхисоботлартайёрлайдиварахбариятгатақдимэтади.

2.4.Бўлимжамоасиўртасидатарбиявий , маърифийишларниташкилэтади , ижобиймухитнишакллантиради .

2.5.Бўлимходимларинималакаси , билимсавиясиниошириш , лавозимвазифасигамаъсулиятинимустахкамлайди .

2.6.Ходимларнимехнатгамуносабати , ишгаижобийёндашувиваташаббускорлигиниэътиборгаолганхолдатақдирлашгатавсияэтади .

2.7.Мустақилравишдамунтазам  илғориш  тажрибалариниўрганадиваамалгатадбиқэтади .

2.8.Кутубхонахизматисервисинитакомиллаштиришорқали  ахолигапулликхизматтурлариниамалгатадбиқэтган  холдабюджетданташқаримаблағтопишчоралариниамалгаоширади .

2.9.Бошқабўлимларолдигақўйилганвазифаларнитўлиқ  бажарилишида  фаолиштирокэтади .

2.10.ВАРМжамоатчиликишларидаваВХТБтомониданВАРМгаберилгантопшириқларнитўлиқбажарилишидақатнашади .

2.11.ЎзфаолиятийўналишибўйичатизимдагиАРМвакутубхоналаргаамалийуслубийёрдамкўрсатади . Қураторликвазифаларинибажарилишигамасъулдир .

 

     Лавозимвазифаларинитузишдаиштирокэтдимваатрофличатанишдим , лавозимвазифаларини  бажармаганимучунЎзбекистонРеспубликасинингамалдагимехнатқонунлариасосидаишберувчитомониданмехнатшартномасибекорқилинишиниангладимваунгарозиман:

Лавозими : _________________________________________________

Сана : ______________

Имзо : ______________

 

 

 

 

 

ТАСДИҚЛАЙМАН 

Вилоятахборот-ресурс

Марказирахбари

________А.Қўлдошев

<<___>>_______2013 йил   

 

 

 

ВилоятахборотресурсмарказиниАхборотвакутубхонаресурсларинитўлдириш , электронқайтаишловвакаталоглаштиришбўлимибошкутубхоначисининглавозимйўриқномаси .

 

                                             1. Умумийқоидалар.

 

1.1.Бошкутубхоначилавозимигаолийёкиўртамахсусмаълумотли 3 йилданкамбўлмаганкутубхоначиликишстажига , компютердаишлашкўникмаларигаэгабўлганюқорималакалимутахассистайинланади ;

1.2.БошкутубхоначиВАРМрахбарирозилигибиланишгақабулқилинадиваишданозодэтилади ;

1.3.ИшфаолиятидавомидабевоситаВАРМрахбаривабўлиммудиригабўйсунади ;

1.4.ЎзишфаолиятидаВАРМвабўлимнизомлари , лавозимликйўриқномаси , ичкитартибқоидаларигаамалқилади ;

 

                           2. Вазифаларивамажбуриятлари .

 

2.1.Бўлимолдигақўйилганвазифаларварежаларибажарилишинитаъминлайди ;

2.2.Китобхонликсўровлариниқондиришмақсадидафойдаланувчиларнингўқув, илмийоммабоп , маълумотнома, бадиий, методикадабиётларбилантаъминланганлигихолатиниўрганади, тахлилқилади;

2.3.Мунтазамравишдаўзбилим, малакасивакомпютерсаводхонлигиниоширибборади;

2.4.Ичкитартибинтизомигариояқиладивабўлиммудиритомониданберилгантопшириқларниўзвақтидасифатлибажарилишинитаъминлайди;

2.5.Лавозимйўналишбўйичауслубий-амалийёрдамкўрсатишдафаолиштирокэтиш;

 

3. Хуқуқлари

 

3.1. Бўлимишиниянгишаклвауслубларасосидаилмийташкилэтади;

3.2.Маъмуриятвабўлимтомониданўтказиладиганйиғинлардақатнашади;

3.3.ВАРМваунингбўлимлариишиниривожлантиришбўйичатаклифларкиритади;

 

4. Жабовгарлиги

 

4.1.Мехнатинтизомигақатъийамалэтиш;

4.2.Ушбулавозимигаюклатилганвазифаларнитўлиқваунгаижодийёндашганхолдабажариш;

4.3.Бўлимжамғармасиважихозларинисақланишига;

4.4.Техникаваёнғинхавфсизлиги, санитариявамехнатмухофазаситалабларигариояқилинишига;

4.5. ЎзбекистонРеспубликасижиноий, маъмурийвамехнатқонунларидоирасидабўлимжамғармасигакелтирилганзарарларучунмоддийжавобгархисобланади;

 

 

 

ТАСДИҚЛАЙМАН 

Вилоятахборот-ресурс

Марказирахбари

________А.Қўлдошев

<<___>>_______2013 йил   

 

ВилоятахборотресурсмарказиниАхборотвакутубхонаресурсларинитўлдириш , электронқайтаишловвакаталоглаштиришбўлими етакчи  кутубхоначисининглавозимйўриқномаси .

 

1.     Умумийқоидалар.

 

1.1. Ахборотвакутубхонаресурсларинитўлдириш , электронқайтаишловвакаталоглаштиришбўлимиетакчикутубхоначиси  ўзмустақилишучасткасиниолиббороади , таълимтизимидагикутубхоналарга , китобхонларгахизматкўрсатишбўйичаташкилийуслубийёрдамкўрсатадивабошқаради ; етакчиахборотресурсмарказларибиланбиргаликдатурлиидораватизимкутубхоналаринингўқувчихамдаўқитувчиларгакутубхоначиликваахборотбиблиографикхизматкўрсатишнияхшилашбўйичаматериалларниишлабчиқишдаиштирокэтади ;

1.2.Ахборотвакутубхонаресурсларинитўлдириш , электронқайтаишловвакаталоглаштиришбўлимиетакчикутубхоначиси  мехнатқонунигабиноанмарказдиректоритомониданишгатайинланадиваозодэтилади ;

1.3.Етакчикутубхоначиўзишфаолиятиишюзасиданрежавахисоботлартузадивабўлиммудиригатақдимэтади . Ўзишучасткасидарежадабелгиланганишларниамалгаоширилишиучунмаъсулхисобланади .

1.4.Ахборотвакутубхонаресурсларинитўлдириш , электронқайтаишловвакаталоглаштиришбўлимиетакчикутубхоначиси  ўзфаолиятидаПрезидентвахукуматнингқарорвафармонларига , халқтаълимивакутубхоначиликишибўйичаюқориташкилотларнингбошқарувматериалларига ,Республикаилмийпедогогикакутубхоначиситомонидантавсияқилинганметодикқўлланмаларгавабошқаматериалларгамехнатнимухофазақилиш , техникахавфсизлигиваёнғиндансақланишбўйичақоидавафармоишларгаамалқилади .

2.     Лавозимликмажбуриятлари .

 

2.1. Китобхонларвавакутубхоначиларорасидамаданият , маърифатвамаънавиятнитарғибқилади ;

2.2.Ёшкутубхоначиларгаишфаолиятлариниташкилэтишдауслубий , назарийваамалийёрдамкўрсатади ;

2.3.Ўзишфаолиятларигаоидбарчакеракликутубхонахужжатларинингтўғриюритилишиучунжавобберади ;

2.4.Ватанвачетэлкутубхоналарифаолиятинингилғортажрибасиниўрганади , унданфойдалаништаклифлариниишлабчиқибтахлилқилади ;

2.5.Ўзишучасткасинингкундаликваистиқболишрежалариниишлабчиқадивабажарилишинитаъминлайди , ваишфаолиятибўйичахисоботлартузади ;

2.6.ЎзишфаолиятинихудуддагибошқакутубхоналарАКМ  ваАРМ  ларишибиланмувофиқлаштиради ;

2.7.Кутубхонаходимларининганжуман , семинарйиғилишларидаиштирокэтади ;                                                             

              

                                  3. Малакагадоирталаблар.

 

3.1.Олиймахсускутубхоначиликёкипедогогик  маълумотлибўлишихамдакамида 3 йилишстажигаэгабўлишикерак ;

3.2.Ўртамахсус  маълумотлихамдакутубхонаишидакамида 5 йилишстажигаэгабўлишилозим .

 

Harakatlar strategiyasi

Mening fikrim

Сейчас 199 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Taqvim

<< < Октябрь 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 31        
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg